ANBI-INFORMATIE

VERENIGING “VRIENDEN VAN DE YAYASAN PA VAN DER STEUR”

 1. Naam, plaats van vestiging, datum van oprichting, etc

  De vereniging draagt de naam “Vereniging Vrienden van de Yayasan Pa van der Steur”, is gevestigd te Den Haag en is opgericht op 17 juni 1991. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40412728. Het fiscale nummer luidt 8017.55.840.

 2. Contact.

  Contact met de vereniging kan gelegd worden via de website www.pavandersteur.org of via info@nullpavandersteur.org.

 3. Het bestuur, beloningsbeleid

  Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Mw E. Gerritsen-Kastein, voorzitter
  • Dhr.M.R. de Borst, secretaris
  • Mw M. Kasten-van ’t Riet, penningmeester
  • Mw M. Ross-Alingh Prins, lid
  • Mw N. de Borst-Bernard, lid
  • Dhr A.J. Jutte, lid

  De bestuursleden ontvangen geen honorarium en de vereniging heeft ook geen personeel in dienst.

 4. Doelstelling

  De formele doelstelling conform de statuten luidt: “het ondersteunen van arme en behoeftige kinderen in Indonesië in het algemeen en de Yayasan Pa van der Steur in het bijzonder”. De vereniging beoogt primair de yayasan Pa van der Steur financieel en met raad en daad te steunen. Daarnaast beoogt het een platform te zijn voor belangstellenden, sympathisanten en vrienden van deze yayasan, de organisatie die in de geest van Johannes van der Steur zijn nagelaten werk ten behoeve van arme en behoeftige kinderen voortzet.Nadere toelichting inzake de yayasan Pa van der Steur:
  De yayasan Pa van der Steur is een organisatie (stichting) op christelijke grondslag, gevestigd in Indonesië, die in Jakarta en Bekasi een tehuis exploiteert voor ontheemde kinderen, weeskinderen en kinderen voor wie de ouders niet kunnen zorgen. Het is daarmee een voortzetting van het Oranje-Nassau Gesticht, dat vanaf eind 19e eeuw tot in de 2e Wereldoorlog in Magelang (midden Java) door Johannes van der Steur werd geleid. Bovendien is de yayasan verantwoordelijk voor de exploitatie van een kleuterschool, een lagere school en een lagere middelbare school.

 5. Beleidsplan
  1. Werving van gelden en verspreiding van informatie
   De vereniging kent een beperkt actief beleid ten aanzien van de werving van gelden. Basis vormt het adoptieplan. Belangstellenden kunnen zich melden voor een symbolische adoptie van een kind van het tehuis, voor een bedrag van € 192 per jaar. Zij zijn dan automatisch lid van de vereniging: 10% van dat bedrag wordt als contributie beschouwd (tenzij men laat weten daar geen prijs op te stellen). Daarnaast kent de vereniging overige leden en donateurs.Er wordt een website onderhouden (www.pavandersteur.org) met informatie over Pa van der Steur, over het tehuis in Jakarta en over de vereniging zelf. Voorts wordt er elk jaar, na de algemene jaarvergadering, een gezellige bijeenkomst voor leden en sympathisanten gehouden (kumpulan). Deze kumpulan dient ook om belangstellenden te bewegen een adoptiekind te nemen. Tenslotte houden leden van het bestuur lezingen voor bepaalde Indische doelgroepen om het gedachtegoed van Pa van der Steur en het huidige tehuis onder de aandacht te brengen. Ondermeer is tweemaal deelgenomen aan de Pasar Malam Besar te Den Haag (thans Tong-Tong festival), alsmede aan de kumpulan na afloop van de “15 augustus-herdenking” in het World Forum te Den Haag.In mei van elk jaar wordt een “Bulletin” uitgegeven, met informatie over de vereniging, over het tehuis in Jakarta en historische wetenswaardigheden over Pa van der Steur en het gesticht van vóór de oorlog. In december wordt een “Nieuwsbrief” uitgebracht.
   De vereniging ontvangt incidenteel legaten of schenkingen.
  2. Het beheer van het vermogen
   Het beleid van de vereniging is erop gericht een groot deel van de jaarlijkse inkomsten direct door te sluizen naar de yayasan in Jakarta. Daardoor is van het beheren van een vermogen in de enge zin van het woord vrijwel geen sprake. De van adoptie-ouders ontvangen gelden worden vrijwel in het geheel in hetzelfde jaar overgemaakt naar Jakarta. De overige inkomsten worden gereserveerd voor bijzondere uitgaven, zoals verbouwingen en renovaties, grote aanschaffingen etc. Zo kan het gebeuren dat er in enig jaar een groot saldo op de bankrekening staat en in een ander jaar een groot bedrag aan Jakarta wordt overgemaakt, bijvoorbeeld voor het renoveren van de keuken. De vereniging onderhoudt een speciaal “studiefonds” voor het financieren van voortgezette opleidingen van pupillen van het tehuis.
  3. De besteding van de gelden
   Zoals gezegd wordt het merendeel van de gelden besteed aan projecten die door de yayasan te Jakarta worden voorgesteld of als bijdragen aan uitgaven die aldaar worden gedaan. Altijd in het belang van het welzijn, de opvoeding en de educatie van de kinderen die onder de hoede van het tehuis zijn gebracht. Soms betreffen het projecten die niet direct realiseerbaar zijn en waarvoor door de vereniging enige jaren “gespaard” wordt. Geen enkel project wordt gefinancierd zonder een degelijke voorafgaande offerte en controle achteraf.
 6. Financiële verantwoording

  Verwezen wordt naar de pagina: “Staat van Inkomsten en Uitgaven